Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Komunikowanie się z Państwem jako naszym klientem lub przedstawicielem naszego klienta, czyli z reguły Państwa pracodawcy, oznacza, że przetwarzamy Państwa dane osobowe udostępnione nam przez samych Państwo lub przez podmiot, który reprezentujecie.

Chcemy zapewnić, że będziecie Państwo poinformowani o związanych z tym uprawnieniach wynikających z tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L 2016.119.1).

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest INTERSTAL S.A. z siedzibą w Krakowie pod adresem : 30-733 Kraków, ul. Obrońców Modlina 7 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie za nr KRS 0000289226, NIP: 663-168-93-62, kapitał zakładowy 142 230 zł w całości wpłacony („Administrator”). W razie pytań dotyczących sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt na adres e-mail m.sasak@interstal.pl

Zasadniczo posiadane przez nas dane osobowe obejmują Państwa imię i nazwisko oraz dane do kontaktu takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. W sytuacji wymagającej wykazania upoważnienia do odbioru lub dostawy towaru bądź dokumentów (faktur VAT, potwierdzeń wydania towaru WZ) mogą to być także dane identyfikujące Państwa dokument tożsamości oraz konkretny adres miejsca dostawy. W razie Państwa wizyty w obiektach naszej firmy wizerunek Państwa twarzy mogą utrwalić kamery monitoringu.

Pozyskane w ten sposób dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w stopniu niezbędnym dla ułatwienia bieżących kontaktów między nami a klientami, w celach związanych z naszymi relacjami biznesowymi, tj.:

 

Nie będziemy uzyskiwać ani w jakikolwiek inny sposób przechowywać informacji, które mogą być uważane za poufne.

Wobec Państwa nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania naszych relacji biznesowych z reprezentowanym przez Państwo podmiotem, w szczególności przez okres obowiązywania umowy zawartej z Państwa pracodawcą, a przez okres dłuższy jeśli wymagają tego przepisy prawa lub obowiązki Administratora danych osobowych lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z relacjami z Państwa pracodawcą. W przypadku, gdy jedyną podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, będą one przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy spółkami należącymi do grupy Interstal w przypadku, gdy jest to konieczne w związku z naszymi relacjami biznesowymi. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie. Z tymi podmiotami łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą ujawniane naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom w związku z wykonywaniem czynności na potrzeby naszych relacji biznesowych, a także ewentualnie kurierom, kancelariom prawnym.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu
administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W szczególności mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania od nas informacji lub materiałów marketingowych drogą mailową lub za pośrednictwem innych środków komunikacji. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, ani nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane na innej niż zgoda podstawie prawnej.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu szczegółowego zapoznania się z naszą polityką prywatności i zasadami ochrony danych osobowych prosimy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami lub kontakt na wyżej wskazany adres.

Z wyrazami szacunku,
INTERSTAL S.A.

 

Pliki do pobrania

RODO umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

RODO informacja o przetwarzaniu danych osobowych – dla pracowników

RODO informacja o przetwarzaniu danych osobowych – osoby fizyczne

RODO umowa wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych